Historia Estonii


Strona główna -> Estonia -> Historia Estonii
Lovetotravel.pl
 Przewodnik turystyczny
Strona główna   
Europa Azja Ameryka Południowa Ameryka Północna Australia Afryka
Austria   Belgia   Białoruś   Bułgaria   Chorwacja   Czechy   Dania   Estonia   Finlandia   Francja   Grecja   Hiszpania   Holandia   Irlandia   Litwa   Łotwa  
Niemcy   Norwegia   Polska   Portugalia   Rumunia   Serbia   Słowacja   Słowenia   Szwajcaria   Szwecja   Ukraina   Węgry   Wielka Brytania   Włochy


W III–II tysiącleciu p.n.e. na obszarze obecnej Estonii pojawiły się plemiona ugrofińskie, z których wyłonili się przodkowie późniejszych Estów. Nazwa Estowie, zaświadczona w starożytności (Tacyt), oznacza ludność Estonii powstałą z przemieszania ludów ugrofińskich z napływającymi ludami bałtyckimi, oraz — prawdopodobnie — germańskimi ze Skandynawii.


Obecność Krzyżaków zapisała się w historii Rstonii w postaci X-wiecznych zamków

Panowanie krzyżackie

Konsolidację państwową najpierw uniemożliwiły niszczycielskie najazdy wikingów i książąt z Rusi Kijowskiej, a od XII–XIII w. stały napór niemiecki (zbrojne misje biskupów z terenu Łotwy, działania zakonu kawalerów mieczowych i Krzyżaków). Prawie cała Estonia znalazła się pod władzą biskupa Ozylii, Dorpatu oraz zakonu krzyżackiego. Element niemiecki zdobył przewagę w warstwie rycerskiej (później wśród szlachty) oraz w miastach. Zapanowały stosunki wzorowane na istniejących w Niemczech (m.in. system lenny, rządząca warstwa panów feudalnych).

Infanty i zjednoczenie

Od XIII wieku obszar obecnej Estonii i Łotwy, opanowany przez Niemców, nosił nazwę Inflant. Administracyjnie tworzył swoistą konfederację 5 państw: zakonnego, arcybiskupstwa ryskiego oraz biskupstw kurlandzkiego, dorpackiego i ozylijskiego. W latach 1236–1346 północna część Estonii należała do Danii, następnie, w wyniku sprzedaży, znalazła się w państwie zakonnym, inflanckiej gałęzi Krzyżaków. Po walkach w XIV wieku z arcybiskupem ryskim zakon zyskał pozycję hegemona w Inflantach, stracił ją po przegranej wojnie Krzyżaków z Polską i Litwą (1410).Od XV w. Inflanty coraz bardziej interesowały państwo moskiewskie, Polskę (wraz z Litwą), Danię i Szwecję. W wywołana przez cara Iwana IV Groźnego wojna inflancka (1558–82) ogromnie osłabiła kraj. Estonia (Inflanty) związała się z Polską i Litwą, część jej zajęli Szwedzi i Duńczycy. W walce o Estonię zwyciężyli Szwedzi (1629 uzyskali część polską), a 1645 zjednoczyli całą Estonię pod swym panowaniem. W XVI–XVII w. w Estonii ustaliła się różnorodna struktura wyznaniowa (katolicyzm, luteranizm, prawosławie) oraz struktura społeczna zapewniająca najwięcej przywilejów ludności niemieckiej (baronowie), Reformy dokonane w czasie rządów szwedzkich zniosły wielką własność ziemską oraz zmniejszyły zależność i obciążenia chłopów. Zaczęła się budzić nar. świadomość estońska.

Wojna północna i wpływy Rosji

W wyniku wojny północnej (1700–21) Estonia przeszła pod panowanie Rosji. Car Piotr I Wielki zniósł reformy szwedzkie. Zagwarantował przywileje niemieckiej części ludności — nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji chłopów, zaostrzenie sprzeczności społecznych i narodowościowych, co na długo zagwarantowało Rosji pełną lojalność niemieckiej części ludności. W 1816 car Aleksander I zniósł w Estonii poddaństwo chłopów. Od lat 30 – tych XIX w. zaczęło się rozwijać nowoczesne rolnictwo, następnie przemysł. Procesy te wiązały się z szybką emancypacją narodową Estończyków, których kultura rozwijała się wraz z tworzeniem się nowoczesnego narodu estońskiego. Walka z przewagą niemiecką skłoniła Estończyków do ostrożnego poparcia (od lat 80.) antyniemieckiej polityki rosyjskiej w Estonii oraz zdecydowanego oporu wobec nacisków rusyfikacyjnych.

Ruchy rewolucyjne

Estończycy szybko zaczęli opanowywać różne działy gospodarki; jednocześnie trwała emigracja zarobkowa w głąb Rosji i za granicę. W Estonii stosunkowo silny był ruch rewolucyjny (łącznie z bolszewizmem).W 1917 rosyjski Rząd Tymczasowy zastosował w stosunku do Estonii ustawodawstwo demokratyczne. W 1919 nastąpiła okupacja niemiecka — powstał estoński Rząd Tymczasowy (po odparciu interweniujących wojsk sowieckich), proklamowano demokratyczną Republikę Estonii; 1920 został zawarty pokój między Estonią a Rosją sowiecką. Estonia w okresie międzywojennym stała się państwem o silnym rolnictwie (radykalna reforma rolna), z perspektywą rozwoju niektórych gałęzi przemysłu. W 1927 źródłem napięć stała się politycznych przewaga sejmu, przeciw czemu wystąpiła grupa kierowana przez K. Pätsa i J. Laidonera. Zaprowadzone przez nich 1934 rządy autorytarne utrzymały się do II wojny światowej.

Okres powojenny

W 1940 ZSRR anektował Estonię (wraz z Litwą i Łotwą zgodnie z paktem Ribbentrop–Mołotow), tworząc Estońską SRR, W 1941–44 znalazła się pod okupacja niemiecką — silne grupy kolaborujące (wabsowie), eksterminacja ludności żydowskiej. Po wojnie, mimo brutalnej sowietyzacji (deportacje, wprowadzenie systemu komunistycznego, napływ ludności rosyjskiej).Estończycy nie pogodzili się z utratą niepodległości i po załamaniu się systemu sowieckiego, 20 VIII 1991 proklamowali odnowioną Republikę Estońska. Od 1991 Estonia jest członkiem ONZ i innych organizacji międzynarodowych. Najbliższe stosunki łączą ją z Litwą i Łotwą. W 1. połowie lat 90. rządy estońskie wprowadzały zdecydowane reformy wolnorynkowe. Estonia osiągnęła znaczny wzrost gospodarczy (jeden z najwyższych w Europie). Do 1994 kraj opuściły wojska rosyjskie. 1995–99 rządził blok centrolewicowy (kierowany przez byłych działaczy komunistycznych) Estońskiej Partii Koalicyjnej i ludowców. 1999–2002 rządy objęła koalicja centroprawicowa Kwestia obecności licznej mniejszości ros. w Estonii i ograniczeń w nabywaniu praw obywatelskich przez ludność nieestońskojęzyczną powoduje spory wewnętrzne, napięcia w stosunkach z Rosją oraz problemy na arenie międzynarodowej. Mimo liberalizacji ustawy o obywatelstwie (1998), pozostaje w mocy restrykcyjne ustawodawstwo językowe. Estonia nawiązała bliską współpracę z Finlandią i innymi państwami skandynawskimi.. W 2004 stała się członkiem UE i NATO.
 Estonia - miasta

Haapsalu Kardla Narva Parnawa Tallin Tartu


Estonia - co warto wiedziećEstonia - Kuchnia Estońska Kuchnia Estońska
Kuchnia estońska nie zachwyca różnorodnością dań i ...
Estonia - Estonia ciekawostki Estonia ciekawostki
Niektóre estońskie miejscowości noszą nazwy historycznych miejsc, jak ...
Estonia - Święta w Estonii Święta w Estonii
Estonia jest krajem silnie zlaicyzowanym, co nie przeszkadza w obchodzeniu wielu świąt ...
Estonia - Ustrój polityczny Estonii Ustrój polityczny Estonii
Niepodległość Estonii została proklamowana 24 lutego 1918 roku. Estonia na ...
Estonia - Podział administracyjny Estonii Podział administracyjny Estonii
Estonia jest podzielona dwustopniowo na regiony a te z kolei na gminy. W strukturze terytorialno - ...
Estonia - Co warto zobaczyć w Estonii Co warto zobaczyć w Estonii
Estonia to kraj dawnego ZSRR najbardziej oddalony od Polski i leżący w strefie ...
Estonia - Położenie geograficzne Estonii Położenie geograficzne Estonii
Estonia leży w północnej Europie nad Morzem Bałtyckim pomiędzy Zatoką Ryską, Zatoką Fińską ...
Estonia - Gospodarka Estonii Gospodarka Estonii
Estonia to kraj przemysłowo-rolniczy. Do 1991 roku nastawiony był na import ...
Estonia - Nauka i Edukacja w Estonii Nauka i Edukacja w Estonii
System szkolnictwa w Estonii pojawił się w latach 1630 - 1631, kiedy w Tartu i w Tallinie powstały ...
Estonia - Dojazd do Estonii Dojazd do Estonii
Lotnisko Tallinn Tallinna lennujaam, Ülemiste lennujaam Adres: PO Box 1, Lennujaama 2, ...
Estonia - Estonia mapa Estonia mapa
Estonia - Kratery Kaali Kratery Kaali
Meteoryty spadają na naszą planetę od milionów lat, a o ...
Estonia - Przydatne telefony w Estonii Przydatne telefony w Estonii
Ambasada Polski w Estonii Pärnu mnt 8, 10503 Tallinn telefon (372) 6278 206, fax (372) ...

Historia Estonii - dodaj komentarz:Twój komentarz:
Twój podpis: 


Lovetotravel
Kontakt
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies